کلیدواژه‌ها = برقعی
بررسی انتقادی معیارهای نقد متن حدیث از دیدگاه قرآنیان ایران و تأملی بر آثار کلامی آن

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 77-94

سید حسن هاشمی جزی؛ محمد غفوری نژاد؛ محمدحسن نادم


نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 127-145

پروین نبیان؛ مهدی تیموری؛ سیدمحمدعلی میردامادی