کلیدواژه‌ها = قدریه
رهیافتی به رویکردهای کلامی زاهدان بصره در دو قرن نخست هجری

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 25-48

زهرا ترک لادانی؛ سید مهدی لطفی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


تأملی «دوباره» در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 49-70

سیدحسن طالقانی


تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 25-42

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی