کلیدواژه‌ها = انسان
انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد

دوره 7، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 69-88

زهرا حسنی کرقند؛ اعظم ایرجی نیا؛ وحید خادم زاده


حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی