کلیدواژه‌ها = ارجای کلامی
مناسبات امامیّه و مرجئه در عصر حضور

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 105-122

محمد مهدی مطهری؛ سیداکبر موسوی تنیانی