کلیدواژه‌ها = فطرت
تولید اجتماعی ایمان در تحلیل روایی آموزه فطرت

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 43-62

سیده شیما انوشه؛ احمد کریمی؛ علی سلیمی؛ محمد رنجبرحسینی


انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد

دوره 7، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 69-88

زهرا حسنی کرقند؛ اعظم ایرجی نیا؛ وحید خادم زاده


حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 7-28

محمدتقی سبحانی؛ سیدمحمدمهدی افضلی