کلیدواژه‌ها = قضا و قدر
مطالعۀ تطبیقی آموزۀ «بداء» در اندیشۀ میرداماد و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 7-26

علیرضا کاوند؛ حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی


تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد