کلیدواژه‌ها = اشتراک لفظی
مبانی الهیات سلبی

دوره 11، شماره 43، اسفند 1402، صفحه 31-49

10.22034/ftk.2024.548833.1320

سید مسیح شاه چراغ؛ رضا برنجکار


بررسی و تحلیل دیدگاه ملارجبعلی تبریزی دربارۀ اسما و صفات الهی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 127-146

رضا برنجکار؛ سعید رحیمیان


الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 61-82

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ