موضوعات = فلسفه دین
ارزیابی نظریه ارکون در خوانش انسانی از قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

محمد درگاه زاده؛ محمد شکری؛ صفر نصیریان؛ محمد قاسمی شوب


نقدی بر دیدگاه «پَتریک گِریم» پیرامون ناسازگاری صفت علم الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

سید جابر موسوی راد