موضوعات = کلام اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی آرای کلامی «شیخیّه باقریّه»

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 47-66

جواد پورروستایی اردکانی؛ علی یوسفی هنومرور