موضوعات = کلام اسلامی
نقد و بررسی آرای کلامی «شیخیّه باقریّه»

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 47-66

جواد پورروستایی اردکانی؛ علی یوسفی هنومرور