موضوعات = کلام اسلامی
بررسی کاربست شاخصه های پاسخ گویی موفق در پاسخ های قرآن به شبهات اعتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

داوود افقی؛ رضا برنجکار


نقد و بررسی آرای کلامی «شیخیّه باقریّه»

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 47-66

جواد پورروستایی اردکانی؛ علی یوسفی هنومرور