دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی نظریه ارکون در خوانش انسانی از قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

محمد درگاه زاده؛ محمد شکری؛ صفر نصیریان؛ محمد قاسمی شوب


بررسی کاربست شاخصه های پاسخ گویی موفق در پاسخ های قرآن به شبهات اعتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

داوود افقی؛ رضا برنجکار


بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ انکار انقضاء، اتحاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

سید محمدمهدی موسوی؛ محمدتقی سبحانی


قرینۀ خارجی مؤثر در فهم معنای احادیثِ «الإمام لا یغسله إلا الإمام»؛ پاسخی به شبهۀ واقفیه در امامتِ امام رضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

محمد عافی خراسانی


نقدی بر دیدگاه «پَتریک گِریم» پیرامون ناسازگاری صفت علم الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

سید جابر موسوی راد


قواعد تباین و نفی قیاس در صحیفه سجّادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

فائزه کریمی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد پارچه باف دولتی