مقصود اصلی در اعتقادات

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


فاعلیتِ انسان در تفسیر المنار

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 79-96

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده؛ سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد


مفضل بن عمر و جریان تفویض

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 81-98

حسن حیدری


احباط و تکفیر عمل، از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 81-102

اقدس ایزدی؛ زینب عباسی آغوی


رهیافتی فراموش شده از پدیدة نسخ درکلام امامیه

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 83-98

سیدابراهیم موسوی


رهیافت نیایش‌های شیعی به حل مسئله شرّ

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 83-100

احمد کریمی؛ محمدصالح مازنی


بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 85-100

شهربانو حاجی‌امیری؛ ابراهیم نصرالله‌پور علمداری


حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی


بررسی جایگاه «نظر و تفکر» نزد قاضی عبدالجبار

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 87-104

محمد بیدهندی؛ حسین سلطانی


رابطۀ ذات با صفات از منظر معتزله

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 89-106

عبدالهادی اعتصامی


میزان هم‌‌خوانی آرای اهل سنت دربارۀ فاعلیت انسان با مسئله «امر بین الأمرین»

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 89-104

علی عزیزخانی؛ عبدالقاسم کریمی؛ سید حسین سید موسوی؛ علیرضا نجف زاده تربتی


ابان بن تغلب؛ متکلمی از تبار محدثان امامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 39-54

محمد جاودان؛ حسین منصوری راد


مناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل‌بویه)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 89-110

سیداکبر موسوی تنیانی


مولفه های بنیادین امامت در نامه‌های معصومان

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 89-108

علی راد؛ فاطمه شریعتی


هم‌آوردی سیدمرتضی با معتزله در مسئله افضلیت انبیا بر ملائکه

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 89-102

عین الله خادمی؛ سیدمحمد طباطبایی یزدی


موارد استدلال تفسیری- کلامی به آیه لا اکراه فی الدین

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 93-108

مهدی فانی؛ محمد حسین رجبی


ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 97-114

سیدسیف‌اله هاشمی‌کروئی