بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ انکار انقضاء، اتحاد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بنیاد معارف

2 دانشیار‌دانشگاه‌قرآن‌و‌حدیث‌قم‌

چکیده

یکی از باورهای اصیل اسلامی که در سده اخیر هر گروه به مذاق خویش با آن به تعامل برخواسته، مساله تقیه است. پژوهش حاضر به بررسی سه قرائت از مفهوم تقیه در عصر حاضر پرداخته و میزان همخوانی و پایبندی آن‌ها را با کتاب و سنت به بحث و نظر نشسته است. رویکرد إنکاری از سوی برخی اندیشمندان عامه و اختصاصِ تقیه به شیعه؛ انحراف و تحریف در قالب انقضاء زمان تقیه و این ‌همانی تقیه با وحدت نیز از سوی برخی امامی مذهبان سه خوانش جدیدی هستند که مورد بحث در این نوشتار هستند. بنابر تحقیق صورت گرفته هر سه نظریه یاد شده با آیات قرآن و روایات و عقل سلیم مخالف بوده و نمی‌توان چنین ادعایی را بر معارف دین تحمیل کرد. از این رو عمل به تقیه جواز شرعی داشته و تکلیف امامی‌مذهبان را تا عصر ظهور آن‌هم بدون کوتاه آمدن از اهم اعتقادات شیعی ثابت می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات