دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 1-134