دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1395 
4. کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن

صفحه 63-80

حسین محمدی؛ سیداسحاق حسینی کوهساری؛ سیدمحمد موسوی مقدم