دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-172 
مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

صفحه 117-138

سید محمد کاظم طباطبایی؛ سید مصطفی مطهری