دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-172 
6. مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

صفحه 117-138

سید محمد کاظم طباطبایی؛ سید مصطفی مطهری