دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1393 
3. رابطۀ ذات و صفات الهی از دیدگاه ابن‌میثم بحرانی

صفحه 41-58

محمد رنجبرحسینی؛ سیدمحمود موسوی؛ سید حامد هاشمی