دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1394 
7. تجسم، تمثل و رویت جن از منظر عقل و نقل

صفحه 109-128

سیدغلام عباس موسوی مقدم؛ محمد جعفری