دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1394 
2. متکلمان امامی عصر امام صادق‌ علیه السلام و مسئلۀ صفات خداوند

صفحه 23-44

سیداحسان موسوی‌خلخالی؛ نعمت‌اله صفری‌فروشانی


5. حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی


7. نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

صفحه 127-145

پروین نبیان؛ مهدی تیموری؛ سیدمحمدعلی میردامادی