دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1395 
6. مراحل فعل الهی در آیات و روایات

صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان