دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1395 
4. الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه

صفحه 61-82

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ