دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1396 
2. تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله

صفحه 25-42

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی


5. فاعلیتِ انسان در تفسیر المنار

صفحه 79-96

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده؛ سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد