دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1396 
3. «مفاهیم کلی» از منظر میرزا مهدی اصفهانی

صفحه 43-62

یوسف دانشور نیلو؛ عباس شاه‌منصوری


7. چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری