دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، اسفند 1396 
«مفاهیم کلی» از منظر میرزا مهدی اصفهانی

صفحه 43-62

یوسف دانشور نیلو؛ عباس شاه‌منصوری


چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری