دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1397 
6. جریان کلام شامی در قرن اوّل هجری بین نفی و اثبات

صفحه 103-122

رسول رضوی؛ محمد رنجبرحسینی؛ سعید بهادری


7. بررسی انتقال گناهِ زنا و آلودگی آن به فرزندان

صفحه 123-144

سید مصطفی حسینی؛ محمدحسین طاهری آکردی