دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، خرداد 1398 
انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد

صفحه 69-88

زهرا حسنی کرقند؛ اعظم ایرجی نیا؛ وحید خادم زاده


تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا بر امام‌شناسیِ او

صفحه 105-120

سیدمحمدحسین میردامادی؛ علی ارشد ریاحی


ریشه‌یابی و نقد رویکرد سلف‌گرایانۀ آلوسی در مبحث «توسل»

صفحه 121-140

مسعود قاسمی؛ عباس اسماعیلی زاده؛ محمدعلی رضایی‌کرمانی