دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1398 
6. بررسی و نقد تعارض عقل و نقل در دیدگاه ابن‌تیمیه

صفحه 109-122

محمدجواد حسین زاده؛ مهدی نصرتیان اهور


7. تحلیل دیدگاه محمد عابد جابری در نقد کلامی تراث دینی

صفحه 123-140

محمدعلی مهدوی راد؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ مریم شمس علییی