دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، آذر 1398 
کیفیت و کمیّت علمِ امام در روایات

صفحه 39-56

علی حسن بگی؛ سیدابراهیم مرتضوی؛ مهیار خانی مقدم


«کلام نفسی» از دیدگاه ابن‌کُلّاب؛ نقد و بررسی

صفحه 57-76

سیدمحسن موسوی؛ جواد فرامرزی؛ حجت علی نژاد