دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1392 
بررسیِ تأثرشیعیان کوفه از فرهنگ رأی و قیاس در نیمۀ اول سدۀ دوم

صفحه 59-74

حسن طارمی ­راد؛ محمد صادق واحدی­ فرد؛ سوسن فخرایی؛ سیدعبدالحمید ابطحی


مقصود اصلی در اعتقادات

صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


طینت و عدل الهی

صفحه 111-127

مهدی ذاکری؛ اصغر غلامی