گستره شناخت خداوند از دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزورای، سبزوار

2 استادتمام حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

شناخت خداوند از دیدگاه ملاصدرا مراتب و گونه های مختلفی دارد. او در یک تقسیم بندی عام،
شناخت را به اکتناهی و غیراکتناهی تقسیم می کند. متعلّق شناخت نیز سه حوزه را دربر می گیرد: ذات الهی،
اسما و صفات الهی و افعال الهی. وی برای شناخت، سه روش را نیز معتبر دانسته است: شهودی، عقلی و
حسی. بر این اساس، از دیدگاه وی شناخت اکتناهی ذات الهی به هیچ روشی امکان پذیر نیست؛
همچنان که چنین شناختی درباره ذات و حقیقت وجودی اسما و صفات و حتّی افعال نیز ناممکن است. در
عین حال، شناخت غیراکتناهی شهودی به ذات و حقیقت اسما و صفات امکان دارد. شناخت عقلی به
مفاهیم اسما و صفات نیز ممکن است و خداوند را می توان از ظاهر افعال و با روش حسی شناخت. سیر
این گونه های شناخت به ترتیب از شناخت حسی به عقلی و شهودی تکاملی است.

کلیدواژه‌ها