تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت معنوی امام رضا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه رشته کلام مقارن سطح چهار مدرسه علمیه نواب

2 دانش پژوه رشته کلام مقارن سطح چهار مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

3 استاد یار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه فردوسی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی اشکالات ابن تیمیه درباره مقام معنوی امام رضا نگارش
یافته است. ابن تیمیه با رویکرد تنقیص و انکار فضائل اهل بیت ، شبهاتی را پیرامون جایگاه معنوی امام
رضا  مطرح می نماید و بر این باور است که شیعیان در مورد جایگاه ایشان غلو نمود ه اند. ادعاهایی مانند
عدم معنویت امام رضا «  ازهد بودن دیگران از امام رضا « ،»  عدم ایمان معروف کرخی به دست « و »
امام رضا از سوی ابن تیمیه برای انکار جایگاه والای امام رضا » نقل شده است. در پژوهش حاضر به
شیوه تحلیلی و با رویکرد انتقادی تلاش شده است تا ضمن بررسی سخنان بزرگان اهل سنّت و -
استناد به شواهد تاریخی موجود در کتاب های آن ها، به ادّعاهای ابن تیمیه پاسخ داده شود. در پایان این
نتیجه به دست آمد که جایگاه معنوی امام رضا مورد تأیید اندیشمندان اهل سنّت است و ادّعاهای
ابن تیمیه درباره جایگاه معنوی امام رضا ، مغالطه ای بیش نبوده است.

کلیدواژه‌ها