نقد و بررسی شبهات فیصل نور بر فهم صحابه از حدیث غدیر

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

صحابه پیامبر  از جایگاه خاصی برخوردارند، بنابراین دیدگاه شان نسبت به مسائل اسلامی آن روز و
فهم آن ها از وقایع می تواند راهنمای ما به سوی حقایق باشد. شبهه مطرح شده، عدم فهم امامت و خلافت
علی  از حدیث غدیر توسط صحابه است. این شبهه را فیصل نور در الإمامة والن صمطرح نموده و معتقد
است که امکان ندارد صحابه ای که در همه حوادث، کنار پیامبر  بودند، این مسئله را نادیده بگیرند. آیا
واقعاً صحابه متوجّه کلام پیامبر  نشدند؟ نوشتار حاضر که نگارش آن به صورت کتابخانه ای بوده و با
استفاده از روش های استنباطی تدوین شده است، سعی دارد از منابع اصلی اهل سنّت جهت نقد -
و بررسی شبهه استفاده نماید. نتیجه آن که با بررسی تاریخی واقعه و اتّفاقات پس از آن، فهم صحابه مبنی بر
درک امامت و خلافت امیر مؤمنان  از حدیث غدیر به اثبات می رسد.

کلیدواژه‌ها