بررسیِ تأثرشیعیان کوفه از فرهنگ رأی و قیاس در نیمۀ اول سدۀ دوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشیار بنیاد دایرة ­المعارف اسلامی)

2 (استادیار دانشگاه پیام نور)

3 (دانشجوی دکتری فلسفۀ دین دانشگاه پیام نور)

چکیده


توسعۀ فرهنگ رأی و قیاس در سدۀ اول، به گونه ­ای مکمل و جبران ­کنندۀ فقدان دست­رسی به وحی شده بود و دست­کم در موارد نبودِ موضوعی در کتاب و سنت، مسائل از طریق رأی و اجتهاد حل می ­شد. توسعۀ این روال در نظام فقهی و قضاییِ رایج موجب شد، افراد بسیاری آن را امری عادی تلقی کنند. این فرهنگ در میان برخی شیعیان عمدتا کوفی که تازه هدایت شده یا بیشتر با جریان عامه در تعامل بودند، تأثیراتی را آشکار کرده بود، و امام صادق (علیه السلام) تلاش کردند شیعیان را از لغرشگاه ­های این فرهنگ دور کنند. مقالۀ حاضر می­ کوشد به بررسی تأثر شیعیان کوفه از این فرهنگ در نیمۀ اول سدۀ دوم بپردازد.

کلیدواژه‌ها