ارزیابیِ دو نظریه در مفهوم «امامت» با تأکید بر آیات و روایات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده


در میان اندیشمندان شیعه، درباره مفهوم «امامت» نظریات گوناگونی وجود دارد؛ برخی عالمان و مفسران شیعه، معنای امامت را مقام وجوب اطاعت و دارا شدن حقّ امرونهی دانسته­ اند و در مقابل، شماری از اندیشمندان، امامت را نوعی تصرف تکوینی در قلوب بندگان خدا و هدایت و ایصال آنان به مطلوب شمرده ­اند. نگارنده با واکاویِ این دو دیدگاه، نقاط اشتراک و انفصال آن‌ها را بررسی کرده و با عرضه این دو دیدگاه به قرآن و احادیث معصومان‌ علیهم السلام، چنین نتیجه گرفته است که دیدگاه نخست با ظواهر ـ و بلکه با نصوص ـ قرآن و روایات، سازگارتر است.

 

کلیدواژه‌ها