تأملی دوباره در خداشناسیِ فطری با تأکید بر موانع فطرت و عوامل مانع ­زدایی از آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

چکیده

خداشناسیِ فطری با عنایت به موانع فطرت و عوامل مانع ­زدایی از آن، موضوع اصلی مقاله حاضر است. نویسنده کوشیده است با تقریر دوباره تفسیرهای سه­ گانه از فطرت، روشنیِ وجود خدا را از این منظر مورد بررسی قرار دهد. با مراجعه به آموزه­ های دینی معلوم م ی­شود که بین فطرت، ایمان و تسلیم با تجلی حقیقت الهی رابطه معناداری وجود دارد؛ در مقابل، کفر و لجاجت نیز با اختفای حقیقت الهی مرتبط است. در این میان، توجه به موانعی که جلوی تأثیرگذاری فطرت را گرفته و عواملی که اسلام برای مانع­ زدایی از فطرت در نظر داشته توانسته است، زوایای پنهانی از این مسئله را آشکار سازد. تبیین ­های نموداری و بررسی شبهه دور در مسئله فطرت، از نوآوری ­های پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها