کاربستِ عقل نظری در استنباط آموزه‌های کلامی‌ با تکیه بر متون کلامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری مدرسی معارف، پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث قم و عضو انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم.

چکیده

عقل نظری یکی از کابردهای عقل در استنباط مسائل کلامی‌ است. در این کارکرد، عقل از روش‌ها و قواعد خاصی همچون: کشف استلزامات، برهان الغائب علی الشاهد، قواعد بدیهی (استحالۀ دور و تسلسل، استحالۀ ترجیح بلامرجح، برهان خلف) و براهین فلسفی‌ ـ‌ کلامی‌ (برهان تمانع، برهان حدوث، برهان محدودیت، برهان امکان، برهان نظم، انتفای مدلول به انتفای دلیل، استحالۀ انقلاب در ذات، برهان ذو حدین) بهره می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها