بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری درباره مهدویت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ارﺷﺪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ.

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

چکیده

«دکتر محمد عابد الجابری» از متفکران معاصر جهان عرب است که توانست با تألیفات متنوع و بسیار خود جایگاه قابل توجهی در جهان عرب و غرب به دست آورد. وی برای برون‌رفت از بحران ‌هایی که جهان عرب در آن‌ها غوطه‌ ور است، به بررسی میراث‌ های پنج‌گانۀ ایرانی، یونانی، صوفیانه، اسلامی خالص و عربی خالص پرداخت و معتقد شد که تمام عقب‌ماندگی‌های جهان عرب ریشه در تفکرات میراث ایرانی (اردشیر) داشته و افرادی مانند عبدالله بن سبأ، مختار و یمنی‌ ها توانستند با نفوذ در اسلام، آموزه‌ های ایرانی و اسرائیلیاتی مانند مهدویت، رجعت، وصایت و... را در قالب تشیع در بین مسلمانان رواج دهند. در این مقاله تنها مسئله «مهدویت» با توجه به اهمیت آن، در اندیشۀ جابری دنبال می‌شود و ضمن گزارشی دقیق از اندیشۀ مهدویت در آثار عابد جابری، خطاها، لغزش ‌ها، ادعاهای فاقد سند و پیش‌داورهای ناقص او تماماً بر اساس منابع اصیل اهل‌سنت نشان داده می‌ شود.


کلیدواژه‌ها