معنای زندگی، ضرورت و کارکرد نبوت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺼﻄﻔﯽ اﻟﻌﺎﻟﻤیه

چکیده

نبوت، نقشی اساسی در معنابخشی به حیات بشر دارد و این حرکت صرفاً در انحصار نبوت و انبیاست. هیچ مکتب بشری و نیز نیروی عقلی توانِ آن ندارد که زندگانی جدیدی را پس از مرگ به تصویر کشیده و آن را  به بشر ارائه کند؛ برای دنیا نقش مقدمی در تأمین سعادت ابدی و اخروی قائل شده و بدین ترتیب زندگی را هدف‌مند سازد؛ امید و نشاط به زندگی را افزایش داده و با راه‌ کارهایی معنابخش به زندگی از قبیل تفسیر واقع‌بینانۀ مرگ و شرور، به حیات او امید بخشد؛ با توصیه به عدم وابستگی به دنیا و آرامش در سایۀ اتصال به مبدأ اعلا از او رفع غربت کرده و اضطرابات درون را فرو نشاند؛ با تثبیت نظام خانواده و ایجاد هم‌بستگی اجتماعی و رفع اختلافات قومی و نژادی، حیات هدف‌مند جمعی را برای او رقم زده و او را قرین کمال و سعادت مطلوب سازد.


کلیدواژه‌ها