مولفه های بنیادین امامت در نامه‌های معصومان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان (ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ)

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮭﺎن.

چکیده

میراث مکتوب معصومان علیهم السلام از آن روی که به بیان و بنان خود ایشان نگاشته شده، از اهمیتی دوچندان در اکتشاف دیدگاه اهل‌بیت علیهم السلام در ساحت‌های گوناگون معرفت دینی برخوردار است. این نگاشته‌ها، سنجۀ عیار ارزیابی سایر گزاره‌‌ها و متون نیز به شمار می‌آیند. نامه‌های معصومان، از جمله میراث مکتوب و لکن مغفولی است که چندان در مطالعات امامت‌پژوهی شیعی مورد واکاوی قرار نگرفته است. در این پژوهه، ابعاد امامت با تکیه بر نامه‌های امام علی علیهم السلام تا امام باقر علیهم السلام تحلیل شده است. برابرِ این نصوص مکتوب، امامت یک مفهوم چندبُعدی است که این ابعاد از یکدیگر قابل انفکاک نیستند. لازمۀ پیشوایی امت، دارا بودن اوصاف الاهی، اتصاف به پیامبر و بهره‌مندی از صفات شخصی بارز است.


کلیدواژه‌ها