تجسم، تمثل و رویت جن از منظر عقل و نقل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ١. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﮐﻼم، ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوھﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤینی(ره)

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوھﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ(ره)

چکیده

جن موجودی است مادی و جسمانی، اما با جسم لطیف که اصل اوّلی در خلقت آن‌ها این است که نامرئی باشند، اما در مواقعی در کالبدهای مختلف، متمثل و متجسم می‌شوند. تمثل جن به این معناست که در قوۀ حس و ادراک انسان به‌ صورت‌های مختلفی مرئی شوند، بدون آن‌که تبدل ماهیتی صورت بگیرد. و تجسم جن به این معناست که جن همچون انسان دارای کالبد جسمانی شود که قابل ‌لمس و اشاره با حواس باشد و فضا را اشغال کند.
از آیات و روایات اسلامی به دست می‌آید، جنیان می‌توانند متمثل و حتی متجسم و قابل ‌رؤیت شوند و مصادیق فراوانی که در نقل وارد شده است، هم تمثل و هم تجسم جن را اثبات می‌کند. از نظر عقلی نیز با توجه به مادۀ اولیه خلقت جنیان، می‌توان این موضوع را اثبات کرد

کلیدواژه‌ها