پژوهشی در جبر فلسفی و سلطنت نفس در اندیشة محقق خوئی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار جامعة المصطفی العالمیه و دکترای کلام مرکز تخصصی کلام

چکیده

برخی مسائل فلسفی، منشأ جبرگرایی قلمداد شده اند که مهم ترینِ آن ها دو مسئله است: قاعدة فلسفیِ وجوب سابق و مسئله غیرارادی بودن اراده. برخی اصولیان، قاعدة ضرورت سابق را مختص علل موجب دانسته و علت صدور افعال اختیاری را سلطنت و اعمال قدرت نفس میدانند. آنان در راستای حل مسئله جبر و اختیار، دیدگاه جدیدی ارائه کردهاند که به نام مشهور است. محقق خوئی(ره) به تبیین این دیدگاه « نظریة سلطنت نفس » یا « نظریة طلب » پرداخته و در صدد برآمده است تا در عرض دیدگاه فلاسفه، از دیدگاه سلطنت نفس دفاع کند.
نوشتار حاضر با روش توصیفی  تحلیلی به تبیین و ارزیابی دیدگاه محقق خوئی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها