پلورالیسم در نجات و رستگاری از منظر آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

با توجه به ریشه‌دار بودن بحث نجاتِ پیروان ادیان گوناگون و وجود دیدگاه‌‌های متفاوت در این باره و ارتباط آن با معاد و هم‌چنین دغدغۀ اکثر افراد در این باره، لازم است با بررسی جامع آیات قرآن و روایات معصومین: دیدگاه صحیح و حق در این باره مشخص شود. از نگاه قرآن و روایات اهل‌بیت:، انسان‌ها با توجه به سنت دینی خود در قیامت به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و بر اساس ایمان، عمل و عوامل دیگر در مراتب مختلف نجات، سعادت و یا شقاوت قرار می‌گیرند. این مراتب به صورت طیف‌گونه، از پست‌ترین مراتب شقاوت تا عالی‌ترین مراتب سعادت را شامل می‌شود و در این بین کسانی نیز جای می‌گیرند که نه وارد بهشت موعود می‌شوند و نه جهنم موعود؛ بنابراین طریق رسیدن به نجات به روی اکثر پیروان ادیان مختلف باز بوده، اگرچه طریق سعادت به روی بسیاری ممکن است بسته باشد.

کلیدواژه‌ها