بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب.

چکیده

فیلسوفان دین، عموماً بر این باورند که وجود شرّ در عالم، نیرومندترین چالش در برابر اعتقاد به وجود خداست. آن‌ها میان دو وجه از مسئله شرّ تفکیک قائل شده‌اند: وجه «فلسفی / دفاعیه‌ای» و وجه «دینی / روان‌ ـ جامعه‌شناختی». وجه فلسفی / دفاعیه‌ای به ‌نوبۀ خود به دو «مسئله منطقی»، و «مسئله بینه‌ای» تحلیل شده است. «مسئله منطقی شر» بر آن است که میان اعتقاد خداباوران به وجود خدا و این واقعیت که در عالم شروری وجود دارند، ناسازگاری منطقی وجود دارد. راه‌های مختلفی برای پرهیز از این ناسازگاری پیشنهاد داده شده است. ملحدان، اعتقاد به وجود شرّ را انتخاب کرده‌اند ‌و اعتقاد به خدا را همچون اعتقادی باطل کنار گذاشته‌اند. خداباوران به راه‌هایی دیگر متوسل شده‌اند؛ گروهی از خداباوران تلاش کرده‌اند تا نشان دهند، اعتقاد به وجود خدا با اعتقاد به وجود شرّ قابل جمع است. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد مسئله شرّ منحصراً منطقی یا حتی فلسفی نیست، بلکه مسئله‌ای روان ‌‌ـ جامعه‌شناختی و ایمانی هم هست.


کلیدواژه‌ها