تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزۀ علمیه قم و مدرس حوزۀ علمیه امیرالمؤمنین علیه السلام تبریز

چکیده

کتاب «التوحید» مهم‌ترین اثر محمد بن عبدالوهاب است و جایگاه بسیار مهمی نزد وهابیان دارد. وهابی‌ها بر این باورند که محتوای این کتاب موافق با قرآن و سنت است؛ حال آن‌که با تأمل در مطالب این کتاب و تفسیر صحیح آیات قرآن، معلوم می‌شود مبانی و مطالب آن نه تنها مطابق قرآن نیست، بلکه در برخی موارد مخالف قرآن کریم است. در این مقاله، برخی از مواردی که با قرآن مخالف است، از جمله نظر او دربارۀ تقیه، استغاثه، قسم به غیر خدا، نام‌گذاری به عبدالنبی و... مورد بررسی قرار گرفته و معلوم می‌گردد که توحیدِ مطرح‌شده از سوی محمد بن عبدالوهاب مطابق با قرآن نیست.

کلیدواژه‌ها