دیدگاه‌های یوسف حدّاد دربارۀ اتهام نصرانیت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ترازوی نقد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

چکیده

برخی خاورشناسان معتقدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها پیامبر دین جدیدی نیست، بلکه مُبلغی نصرانی است، و به او امر شده که از نصارا تبعیت کند. یوسف دُرّه حَداد از جمله افرادی است که تلاش می‌کند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نصرانی و حتی رئیس آنان بداند. برخی از دلایل حدّاد بر این مدعا عبارتند از: مضمون برخی آیات قرآن، آموزش دیدن آیین نصرانیت نزد بَحیرای راهب، آموزش دیدن آیین نصرانیت نزد ورقه، نصرانی مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پذیرش ریاست آن، غیر امّی بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تغییر نام نصرانیت به اسلام. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا به بیان دیدگاه‌ها و دلایل یوسف حداد مبنی بر نصرانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته و سپس با دلایل و شواهد قرآنی، عقلی و تاریخی، دیدگاه‌ها و دلایل او را مورد نقد و بررسی قرار داده و نادرستی‌شان را به اثبات رسانده است.

کلیدواژه‌ها