«اختفای حقیقت» پناهگاه الحاد؛ نگرشی دیگر به پدیدۀ ارتداد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مجازات اعدام برای مرتد، از زاویه­های گوناگونی قابل بررسی است. در حکمتِ اعدام مرتد می‌توان ظهور حقیقت را دخیل دانست. اگر حقیقت برای مرتد مخفی باشد، اعدام به خاطر انکار حقیقتی مخفی، به دور از حکمت خواهد بود، و در این صورت پناهگاهی برای الحاد و ارتداد ساخته خواهد شد. اما اگر حقیقت برای شخص مرتد روشن باشد، پناهگاه مزبور فرو ریخته، اعدام مرتد حکیمانه خواهد نمود. فرضیۀ اختفای حقیقت و ابتنای حکمتِ اعدام بر ظهور حقیقت از سوی دکتر سروش ارائه شده و فقط «سختیِ یافتن حقیقت در عرصۀ ادیان برای بشر امروز» به عنوان دلیل ذکر شده است. در تحقیق حاضر فرضیۀ مزبور بررسی شده، مغالطۀ موجود در این استدلال کشف و در نهایت، ظهور حقیقت با دلایل کلامی، فقهی و معارفی اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها