ارزیابی روشی و کشف انواع مغالطه در نقدهای وهابیان بر مذهب شیعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

علوم قرآنی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم

چکیده

چکیده
نقد از روش‌های مؤثر برای سنجش آراء و اندیشه­ها و تشخیص نقاط قوت و ضعف آثار نویسندگان است. با بهره­گیری از این روش می­توان سره را از ناسره بازشناخت. در بین روش­های نقد، نقد روشی از اولویت فراوانی برخوردار است. این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای تدوین شده و بر این فرضیه استوار است که وهابیان به ویژه نویسنده کتاب اصول مذهب الشیعة، به دلایلی همانند پیش­فرض­های ناصواب، کینه و حسادت، تفاوت فرهنگی، ضعف علمی و... در موارد فراوانی مغالطه کرده‌اند. بررسی نشان می­دهد کتاب اصول مذهب الشیعة، در بررسی مذهب امامیه، به جای روش علمی از مغالطه­های حمله‌ شخصی، دروغ، تعمیم نابجا، نقل قول ناقص، تحریف، تفسیر نادرست، علت جعلی، ادعای بداهت، توسل به مرجع کذب، تحریک احساسات و مغالطه تمثیل بهره برده و از روش علمی برای نقد شیعه استفاده نکرده است.

کلیدواژه‌ها