بررسی تناقض نمایی سلفی‌گری با سلف

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در دیدگاه اندیشه­وران سلفی، اصل بر فهم کتاب و سنّت بر محوری است که سلف آن را فهمیده‌اند و نباید از فهم آنان خارج گردید و از مقدّم داشتن فهم غیرسلف بر قول سلف باید پرهیز داشت. گرچه ماهیّت سلفی­گری بر هم­سویی و التزام بر مذهب صحابه، تابعین و اتباع استوار است، ولی نمونه­های متعدّدی از تناقض­نمایی میان معماران سلفی­گری به­خصوص ابن­تیمیه با فهم سلف وجود دارد و این تناقض­ها بنیاد فکری سلفی را در هویّت به مخاطره می­اندازد. مسئله اصلی تحقیق پیش­رو آن است که ادّعای مرجعیّت سلف از سوی معماران اندیشه سلفی به­خصوص ابن­تیمیه حرّانی به چه میزان با عملکرد فکری و معرفتی ایشان برابری می­کند. در این نوشتار ضمن بررسی انتقادی ادّعای مرجعیّت سلف از سوی سلفیّون، چند نمونه از ناسازنمایی­های سلفی­گری با سلف در معنای متن، مراتب توحید و مسئله توحید الوهی بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها