دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1397 
4. امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهور

صفحه 67-86

مهدی صبایی؛ محمدتقی شاکر؛ رسول رضوی