نویسنده = محمدعلی اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی آموزۀ «بداء» در اندیشۀ میرداماد و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 7-26

علیرضا کاوند؛ حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی


2. پژوهشی در جبر فلسفی و سلطنت نفس در اندیشة محقق خوئی

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 43-62

محمدعلی اسماعیلی