کلیدواژه‌ها = بداء
مطالعۀ تطبیقی آموزۀ «بداء» در اندیشۀ میرداماد و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 7-26

علیرضا کاوند؛ حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی


امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهور

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 67-86

مهدی صبایی؛ محمدتقی شاکر؛ رسول رضوی


ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒهات ﻛﺘﺎب «اﺻﻮل ﻣﺬهب اﻟشیعه» درﺑﺎره ﺑﺪاء

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 119-138

عطیه سادات فیض؛ محمدحسن نادم


تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد


امامت و مسأله بدا ( بررسی یک روایت «ما بدالله مثل ما بدا فی اسماعیل)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 57-72

مهدی فرمانیان؛ احسان جندقی