کلیدواژه‌ها = بداء
تعداد مقالات: 8
1. مطالعۀ تطبیقی آموزۀ «بداء» در اندیشۀ میرداماد و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 7-26

علیرضا کاوند؛ حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی


2. امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهور

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 67-86

مهدی صبایی؛ محمدتقی شاکر؛ رسول رضوی


5. ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒهات ﻛﺘﺎب «اﺻﻮل ﻣﺬهب اﻟشیعه» درﺑﺎره ﺑﺪاء

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 119-138

عطیه سادات فیض؛ محمدحسن نادم


6. تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد


7. امامت و مسأله بدا ( بررسی یک روایت «ما بدالله مثل ما بدا فی اسماعیل)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 57-72

مهدی فرمانیان؛ احسان جندقی