محلّ نزول اولین وحی و آثار کلامی ‌آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث و عضو انجمن کلام اسلامی حوزه.

2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران.

چکیده

دو دسته گزارش دربارۀ اولین وحیِ نازل‌شده بر رسول خدا(ص) وجود دارد؛ دستۀ اول، غار حرا را محل نزول اولین وحی می‌داند و دستۀ دوم، محل نزول وحی را منطقۀ ابطح معرفی می‌کند. مقالۀ حاضر سعی کرده است ضمن بررسی اسناد، متن و آثار کلامی‌ و تاریخیِ گزارش مشهور که غار حرا را محل نزول اولین وحی می‌داند و نشان دادن چگونگی استناد برخی مستشرقان به این گزارش در اثباتِ وام گرفته شدن اسلام از مسیحیت و غیراصیل بودن آموز‌ه‌های آن، به واگویی گزارش دیگری بپردازد که در منابع شیعی بدان پرداخته شده و محل نزول اولین وحی را ابطح معرفی کرده است؛ با آن‌که این گزارش علاوه بر استحکام سند، آثار سوء مترتب بر گزارش اول را ندارد.کلیدواژه‌ها